İLKELER

ÇAYEK: Doğa dostu üretimi, ekolojik yaşamı ve yerel kültürleri destekleyen sivil ve yerel bir inisiyatiftir.

ÇAYEK’in Amaçları:

Çanakkale İlinde doğa dostu ürün tüketmek isteyen alıcılar ile doğaya saygılı ve ekolojik üretim yapan üreticiler arasında bir işbirliği ve öğrenme ağıdır.

Genel Amaçları:  

 1. Doğa ile uyumlu üretim süreçlerini ve bu süreçlerin paydaşlarını desteklemek, parçası olmak,
 2. Kırsal alanda ekolojik üretimi teşvik etmek, doğa dostu üretim yapan üreticileri tanımak ve destek olmak,
 3. Ekolojik üretime geçmek isteyen üreticileri, ekolojik ürün almak isteyen alıcıların bilgi ve deneyim kapasitelerini artırmak, gerektiğinde projeler hazırlayarak ihtiyaçları fon kaynakları ile buluşturmak
 4. Yerli tohum kullanımını desteklemek ve Anadolu gen çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunmak,
 5. Katılımcı sertifikasyon**ve topluluk destekli tarım***uygulamaları başlatmak ve uygulamak,
 6. Doğayı tanımak ve korumak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek,
 7. İnsanların, sağlıklı ürün üretmelerini ve tüketmelerini sağlarken, yaşam tarzlarını da ekolojik yaşama uygun olarak dönüştürmelerine yardımcı olmak,
 8. Doğaya saygılı olmayan herkesin ve kurumun karşısında yer almak ve mücadele etmek.

ÇAYEK’e Üyelik ve İşleyişi:

 1. Ekolojik ve doğa ile uyumlu yaşamı destekleyen ve öncelikle Çanakkale ilinde yaşayan her tüketici ve her üretici veya hem üretici hem tüketici olan ve grubun çalışma ilkelerini benimsediğini beyan eden herkes gruba üye olabilir.
 2. Organik (ekolojik) ya da doğa dostu ürünler konusunda aracı konumunda olan (başka bir üreticinin ürünlerinin mülkiyetini üzerine alıp satışını yapan) şahıslar veya şirketler gruba üye olamazlar.
 3. Bağlayıcı ve sorumluluk yükleyici üyelik sistemi yoktur.
 4. Gönüllülük esasına dayalı bir yapılanması vardır.
 5. ÇAYEK, güven ve dayanışmaya dayanan bir öz-denetim mekanizmasıyla işler. ÇAYEK üyeleri arasında bir güvensizlik sözkonusu olduğunda bu konu koordinasyon kurulu tarafından konuşularak çözüme kavuşturulur.
 6. Katılım ve işleyiş süreçlerinin yürütülmesinden ve internet sayfasından sorumlu olan bir koordinasyon kurulu vardır. En az 8 kişiden oluşan bu kurul, her yıl Eylül ayında, üyeler arasından, 4’ü üretici 4’ü alıcı olacak şekilde seçilir.
 7. İnisiyatif zorunlu olmadıkça oylama yapmadan karar almaya özen gösterir. Karar alırken oy birliği aranır. Ancak kararın alınmasını geciktiren bir tek kişinin ısrarı sözkonusu olduğunda [oy çokluğu-1] ile karar alınabilir.
 8. Amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üyenin durumunu, Koordinasyon Kurulunca toplantı gündemine alınabilir ve kararlar toplantılara düzenli katılan üyelerin görüş ve istekleri doğrultusunda alınır. Alınan kararları, koordinasyon kurulu uygular.

 ÇAYEK’in Aracısız Doğa Dostu Ürün Temin Sistemi, Kabulleri ve İşleyiş Şekli

Aracısız Doğa Dostu Ürün Temin Sistemi:

Doğa dostu ürün tüketmek isteyen insanların, doğa dostu üretim yapan üreticiler ile aracısız ve güven temeline dayalı olarak buluşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

ÇAYEK tarafından üyeliği kabul edilen üreticiler, ÇAYEK tüketicilerine bu sistem aracılığıyla doğrudan doğa dostu ürün satışını yapabilirler. Bu satışlar ÇAYEK toplantılarında veya olası bir internet sitesi üzerinden gerçekleşebilir.

Doğa Dostu Üretim:

Bütün üretim aşamalarında insanların ve gezegenin sağlığını ve esenliğini gözeten, ekolojik arazi kullanım yaklaşımlarını (örneğin sertifikalı organik tarım, permakültür, ekoköyler konsepti, bütüncül arazi yönetimi, biyodinamik tarım) benimseyen ve olabildiğince doğa-dostu yöntemleri uygulayan üretim biçimleridir.

*Doğa Dostu Ürün:

Grup, ‘doğa dostu ürün’ tanımında, organik üretim standartlarını (Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak) minimum ölçüt olarak kabul eder, ancak bunun da ötesinde doğa ve insan dostu olan tarım ve üretim yöntemlerine değer verir.

ÇAYEK Üreticisi:

Doğa dostu üretim ve ürün tanımlarına uygun veya en yakın üretim yapan üreticiler ÇAYEK’in kabul edebileceği üreticilerdir.

Konvansiyonel/endüstriyel ya da iyi tarım uygulaması yapan üreticiler üretimlerinin belli bir kısmını organik, doğa dostu ypıyor olsalar bile sisteme dâhil olamazlar. ÇAYEK sistemi içinde önemli olan üretimi ortaya koyan zihniyettir.

ÇAYEK üreticileri, üretimlerinin her aşamasını ve ürünleri hakkındaki bilgileri şeffaflıkla paylaşmayı kabul eder.

ÇAYEK’in sosyal destek amaçlarından dolayı üretici kabullerinde, ürün alımlarında ve desteklerinde aşağıdaki vasıflardaki üreticilerin önceliği vardır.

 • Engelliler, kadınlar, gençler, kırsalda yaşayanlar, çiftçilik dışında gelir kaynağı olmayanlar,
 • Kooperatif , çiftçi sendikalarına üye veya herhangi bir örgütlenme (Dernek, bir köy projesi katılımcısı, kollektif  bir girişimin bir parçası olarak) içinde yer alan,

Üreticiler ÇAYEK’e Nasıl Başvurur?

 1. Bu belgedeki tanımlara uyan ve Çanakkale ilinde yaşayan her üretici ÇAYEK üyesi olmak için ÇAYEK’e başvurabilir. Doğa dostu üretimi destekleme isteği duyması ve bizzat kendisinin başvurmasının dışında hiçbir ön koşul yoktur.
 2. ÇAYEK’e dahil olmak isteyen üretici, kendisi ve üretim yöntemleriyle ilgili bilgileri gruba ulaştırmalıdır. Bu üretici adayı, ÇAYEK üye toplantısında ürünlerini ve üretim hikayelerini paylaşır. Üreticinin sisteme katılmasına nihai olarak koordinasyon kurulu karar verir.
 3. Üreticiler; ayrıca mümkünse ürünlerinin fotoğraflarıyla birlikte, tohumun ırkını, zirai ilaç kullanıp, kullanmadığını, ürün hastalıklarına karşı ne gibi çözümler ürettiğini ve kaç yıldır üretimde olduğunu bildirmelidir.
 4. ÇAYEK üyesi üreticiler, ÇAYEK’in amaç ve ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle sorumludurlar. Bu konuda üreticinin durumunda bir değişiklik olursa ÇAYEK Koordinasyon Kurulu üreticiyi sistemden çkarma hakkını saklı tutar.
 5. ÇAYEK üreticileri, tüketicilerin kendisi ile doğrudan temas kurabilmesine imkan vermelidir. Üretimle ilgili şeffaflık bu sistemin zorunlu bir ön koşulur.
 6. Üreticiler, üretim yöntemleri ve üretimin yapıldığı çevrenin koşulları ile ilgili ÇAYEK’in ve tüketicinin bilgi isteğini karşılayabilmelidir. Ayrıca ÇAYEK’e ve tüketicilere diledikleri zaman üretim sürecine tanıklık etme imkânını vermesi gerekir.
 7. Organik ürün sertifikası bir koşul değildir; üreticiler ile alıcılar arasındaki güven esastır.
 8. Ancak ÇAYEK gerekli görürse, üreticilerden, minimum kalıntı analizleri isteyebilir ve bunun maliyeti üreticinin yükümlüğündedir.
 9. ÇAYEK, ürünlerin aracısız satışı konusunda üreticilere, yalnızca doğrudan erişim kolaylığı sağlar ve ürünlerin niteliğiyle ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.

10. Üreticiler, ürünlerini en uygun fiyatla tüketiciye sunmaya özen göstermelidir.

ÇAYEK Tüketicisi:

Endüstriyel gıda sektörünün sunduğu ürünlerin, insanlar ve yeryüzü üzerindeki olumsuz etkileri konusunda yeterince bilgiye ve sezgiye sahip olan ve bu konuda hem kendi yaşam şeklinde hem de yakın çevresinde çözümler üreten, doğa dostu üretimi, ekolojik yaşamı ve yerel kültürleri destekleyen öncelikle Çanakkale’de yaşayan bireylerdir.

ÇAYEK tüketicileri, Çanakkale’de üretilen doğa dostu ve organik ürünlere gösterecekleri talep ile hem sağlıklı gıda ihtiyaçlarını karşılamak hem de Çanakkale’de doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabilmek ve üretici ile tüketici arasındaki aracıları ortadan kaldırarak genellikle ekonomik yönden zayıf olan küçük çiftçilere destek olma isteği ile biraraya gelmiş bireylerdir.

Tüketiciler ÇAYEK’ Nasıl Başvurur?

 1. ÇAYEK’e dahil olan tüketicinin; bu belgede açıklanan amaç, ilke ve işleyiş kurallarını benimsemiş ve destekleme isteğinde olduğu kabul edilir.
 2. ÇAYEK tüketicisi, endüstiriyel gıdalara olan bağımlılığını hemen ortadan kaldıramayabilir, ancak asgariye indirme gayreti göstermelidir.
 3. Beslenme alışkanlıklarımızdaki kaliteyi yükseltmemiz ile hem kendi hem de çevremizde gerçek bir değişime destek olabileceğini benimsemelidir.
 4. Doğa dostu üreticinin kazanabilmesine ve doğa dostu üretime devam edebilmesine destek olmak, taleplerini bu yönde kullanmak ÇAYEK tüketicisinin temel ilkelerindendir.
 5. ÇAYEK tüketicisi kendi yaşantısında ve çevresinde doğa dostu ürünlere olan talebin yükselmesine destek olmalıdır.
 6. ÇAYEK sistemi içindeki üretici ve ürünlerin denenmesi, kriterlere uygun olup olmadığı hakkındaki görüşlerini ve geri bildirimlerni üreticinin gelişmesinin sağlanması yönünde kullanır.
 7. Doğa dostu (ayrıca organik, ekolojik olarak güvenilir) ürünlere erişimde üretimin doğasından kaynaklanan sebeplerle oluşan maliyet artışının gerçek sebeplerini anlamaya çalışır ve bu maliyetin indirilmesi ve adil kazancın sağlanması yönünde destek olur.
 8. ÇAYEK üyeleri, yalnızca kendi ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün veya hizmet temin edebilirler. Diğer tüketici veya tüketici gruplarına sadece ÇAYEK’i tanıtmaları ve bağlantı kurmalarına yardımcı olması beklenir.
 9. ÇAYEK tüketicisinin, üreticiler arasında rekabet oluşturma gayreti ve fiyat pazarlığı yapmaması beklenir.

Aracısız Doğa Dostu Ürün Temin Sistemi’nin İşleyiş Şekli

 1. ÇAYEK üreticileri kendilerini ve ürünlerini, ÇAYEK toplantılarında veya internet sitesinde tanıtabilirler. İnterneti kullanamayan üreticilere, ÇAYEK Koordinasyon Kurulu yardımcı olacaktır.
 2. ÇAYEK tüketicileri, üreticiler ile doğrudan veya internet üzerinden bağlantıya geçerek siparişlerini verebilirler.
 3. ÇAYEK üyeleri bireysel veya grup olarak siparişler verebilirler.
 4. Üreticilerden yapılan toplu siparişler grupça belirlenen noktalara gelir.
 5. Ürünlerin siparişi, temini, nakliyesi ya da dağıtımından sorumlu olan tek bir kişi yoktur; her katılımcı sorumluluğu paylaşır.
 6. Katılımcılar ürünlerini teslim noktalarından  alır ya da birbirlerine ulaştırmak için kendi aralarında organize olurlar.
 7. Katılımcılar mümkün oldukça üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırlar, yerinde gözlem ve denetim yapabilirler. Ayrı ayrı ya da toplu olarak üretim alanlarına ziyaretler gerçekleştirebilirler.
 8. Grubun haberleşme listesi (telefon, e-posta, adres gibi), ürünlere aracısız erişim ve sağlıklı gıda konusunda bilgilendirme amacına yönelik olarak kullanılır.
 9. Haberleşme ve koordinasyon için genellikle e-posta listelerini kullanılması tavsiye edilir. E-posta listesi paylaşılmamalıdır. ÇAYEK’in amaçları dışında kullanıldığında kişi sorumludur ve e posta listesinden çıkarılabilir.
 10. 10. Tüketici ile üretici arasındaki alışverişlerde ödeme ve ürünlerin teslim şekilleri üretici ve tüketicinin kendi şahsi anlaşmalarına bağlıdır. Bu süreçteki bütün sorumluluklar doğrudan üreticilere ve tüketicilere aittir. ÇAYEK’in yükümlülüğü yoktur.


 

Fatal error: Cannot redeclare enc() (previously declared in /var/www/cayek.org/wp-content/themes/superstore/header.php(8) : eval()'d code:56) in /var/www/cayek.org/wp-content/themes/superstore/footer.php(9) : eval()'d code on line 2 Call Stack: 0.0002 326224 1. {main}() /var/www/cayek.org/index.php:0 0.0003 329548 2. require('/var/www/cayek.org/wp-blog-header.php') /var/www/cayek.org/index.php:17 0.6234 43151528 3. require_once('/var/www/cayek.org/wp-includes/template-loader.php') /var/www/cayek.org/wp-blog-header.php:16 0.6265 43165084 4. include('/var/www/cayek.org/wp-content/themes/superstore/page.php') /var/www/cayek.org/wp-includes/template-loader.php:74 0.8355 44333128 5. get_footer() /var/www/cayek.org/wp-content/themes/superstore/page.php:63 0.8355 44333664 6. locate_template() /var/www/cayek.org/wp-includes/general-template.php:65 0.8355 44333836 7. load_template() /var/www/cayek.org/wp-includes/template.php:417 0.8362 44386416 8. require_once('/var/www/cayek.org/wp-content/themes/superstore/footer.php') /var/www/cayek.org/wp-includes/template.php:441